Aanmelden voor een proefles boksen.

BOKSEN IN DELFT ? KOM TRAINEN ! lees de algemene voorwaarden.

Boxing Club Delft / Boksvereniging Delft is een informele vereniging.
De vereniging heeft geen commerciële doelstelling.
Wil je graag lid worden van onze vereniging dan zal je aan enkele voorwaarden moeten voldoen:

  • Nieuwe leden melden zich bij aanvang van hun eerste training bij een trainer of bestuurslid.
  • Inschrijfformulier volledig invullen en eenmalig je legitimatie tonen bij het afgeven . Bij minderjarigen is de handtekening van een ouder verplicht.
  • De contante betaling van de contributie gebeurt wekelijks bij aanvang van de eerste training in die week.

Algemene voorwaarden en huisregels van Boxing Club Delft / Boksvereniging Delft

De bokssport en trainingen bij Boxing Club Delft / Boksvereniging Delft worden geheel op eigen risico beoefend.

Je bent op de hoogte van de eventuele gevaren en risico’s die het beoefenen van de bokssport met zich mee kan brengen.

De vereniging, het bestuur en haar trainers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor letselschade of andere schades  welke direct of indirect voortkomen uit het beoefenen van de bokssport bij Boxing Club Delft / Boksvereniging Delft.

Ongeacht of die schades zijn ontstaan tijdens deelname aan trainingen of wedstrijden bij of onder de naam van Boxing Club Delft / Boksvereniging Delft.

Boxing Club Delft / Boksvereniging Delft, de trainers en/of instructeurs zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen van leden, noch voor persoonlijk en/of lichamelijk letsel en de daaruit voortvloeiende schade die tijdens de trainingen bij ons zijn opgelopen of ontstaan.

Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij de trainingen  zal volgen op  eigen risico en dat de  kosten van een ongeval of letsel geheel door hem/haar zal worden gedragen.

Ondergetekende is zich ervan bewust dat het beoefenen  van de bokssport  risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele schade die als gevolg van de beoefening van  de bokssport kan ontstaan voor eigen risico neemt.

Tevens zal ondergetekende Boxing Club Delft / Boksvereniging Delft en/of haar leiding en instructeurs en trainers vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

Minderjarigen dienen dit inschrijfformulier gesigneerd door ouders of voogd te retourneren aan Boxing Club Delft / Boksvereniging Delft.
Leden zijn verplicht om gezondheidsproblemen te melden bij de trainer.


Respect en eerbied tonen aan de trainer, aan je trainingsmaten en aan je medemens in het algemeen.
Boksen gebeurt alleen in de gym of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden  aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen.

Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen.

Bij misdraging van een lid is de leiding bevoegd de desbetreffende persoon te verwijderen en diens verbintenis eenzijdig op te zeggen.

Ondergetekende verklaart hierbij akkoord te gaan met bovengenoemde algemene voorwaarden en huisregels.

Info: boksverenigingdelft@hotmail.com